REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO OFERTĘ PUBLICZNĄ NOWYCH AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ DHARMA P.S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności sposobu zawierania Umów Objęcia Akcji, praw i obowiązków Emitenta oraz Użytkowników, a także zasad odpowiedzialności oraz postępowania reklamacyjnego.
 2. Podmiotem będącym uprawnionym do wykorzystywania Serwisu w celu prowadzenia Oferty Publicznej oraz Akcji Promocyjnej Oferty Publicznej jest tylko i wyłącznie Emitent.
 3. Postanowienia Regulaminu służą jedynie uzupełnieniu treści stosunku prawnego powstałego pomiędzy Emitentem oraz Inwestorem, który określa inna czynność prawna dokonana pomiędzy tymi podmiotami, tj. Umowa Objęcia Akcji.
 4. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od zainstalowania przez Użytkownika oprogramowania „JavaScript”, a także włączenia przez Użytkownika akceptacji plików „Cookie” oraz obsługi okien wyskakujących w używanej przeglądarce internetowej.

§2.

Definicje

Zwroty i wyrażenia znajdujące się w treści Regulaminu, które zostały napisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

 1. Akcja Promocyjna – akcja promocyjno-reklamowa Oferty Publicznej;
 2. Akcje – nowe akcje wyemitowane przez Emitenta na warunkach i zasadach przedstawionych szczegółowo w Dokumencie Informacyjnym oraz Materiałach Promocyjnych, a także zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych;
 3. Dokument Informacyjny – dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, opublikowany przez Emitenta w Serwisie;
 4. Emitent – Dharma P.S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ludwika Rydygiera 14/U19, 01-793 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000916840, posiadająca numer NIP 5252874362 oraz numer REGON 389812311, o kapitale akcyjnym w wysokości 90.142,32 zł. (adres korespondencyjny: ul. Ludwika Rydygiera 14/U19, 01-793 Warszawa; adres e-mail: info@dharma-zoliborz.pl);
 5. Inwestor – Użytkownik, który skutecznie zawarł Umowę Objęcia Akcji za pośrednictwem Serwisu;
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 7. Kodeks Spółek Handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
 8. Konto – indywidualny profil Użytkownika na platformie crowdfundingowej www.beesfund.com, który umożliwia Użytkownikowi automatyczne podanie Emitentowi odpowiednich danych identyfikacyjnych niezbędnych do uzupełnienia treści projektu Umowy Objęcia Akcji, o których mowa w §4. ust. 3 pkt 4) Regulaminu;
 9. Materiały Promocyjne – materiały promocyjno-reklamowe mające na celu rozpowszechnianie informacji oraz zachęcanie do zapoznania się z warunkami i zasadami realizacji Oferty Publicznej;
 10. Oferta Publiczna – oferta publiczna Akcji w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia UE oraz art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, w wyniku której zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) Euro i mniej niż 1.000.000 (jeden milion) Euro i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 (sto tysięcy) Euro i będą mniejsze niż 1.000.000 (jeden milion) Euro;
 11. Polityka Prywatności – dokument określający warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Emitenta;
 12. Regulamin – treść niniejszego regulaminu;
 13. Rozporządzenie UE – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE;
 14. Serwis – strona internetowa www.inwestuje.dharma-zoliborz.pl;
 15. Umowa Objęcia Akcji – umowa objęcia Akcji zawierana elektronicznie pomiędzy Emitentem oraz Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu, na podstawie której:
  a) Emitent składa Użytkownikowi ofertę objęcia określonej ilości Akcji, a Użytkownik składa Emitentowi oświadczenie o przyjęciu oferty objęcia tych Akcji, zgodnie z art. 300 105 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz
  b) Emitent zobowiązuje się do wyemitowania na rzecz Inwestora określonej ilości Akcji, a Użytkownik zobowiązuje się do wniesienia określonego wkładu pieniężnego tytułem objęcia tych Akcji, zgodnie z art. 300 105 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych;
 16. Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 17. Ustawa o Ofercie Publicznej – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 18. Ustawa o Usługach Płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
 19. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu.
 20. Zapytanie Ofertowe – zapytanie ofertowe składane Emitentowi przez Użytkownika w procesie zawierania Umowy Objęcia Akcji, zgodnie z §4. ust. 3 Regulaminu.

§3.

Działalność Serwisu

 1. Emitent wykorzystuje Serwis w celu prowadzenia Akcji Promocyjnej oraz Oferty Publicznej, w szczególności w celu rozpowszechniania informacji o warunkach nabycia Akcji, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji, przyjmowania od Użytkowników wpłat na Akcje oraz zawierania Umów Objęcia Akcji.
 2. W ramach działalności Serwisu Emitent publikuje oraz udostępnia Użytkownikom różnego rodzaju Materiały Promocyjne, w tym m.in. szczegółowe informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej oraz Akcjach, a także o prowadzonej działalności, personelu, strategii rozwoju, planach inwestycyjnych, cenie emisyjnej, sposobie dokonania wpłaty na Akcje oraz zawarcia Umowy Objęcia Akcji.
 3. W ramach działalności Serwisu Emitent publikuje oraz udostępnia Użytkownikom w Serwisie, w postaci umożliwiającej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych, m.in. następujące dokumenty:
  1. umowa spółki Emitenta;
  2. Dokument Informacyjny;
  3. wzór Umowy Objęcia Akcji;
  4. Regulamin;
  5. Polityka Prywatności.
 4. Emitent nie prowadzi działalności gospodarczej jako firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w szczególności jako dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską.
 5. Emitent nie organizuje ani nie prowadzi systemu obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 3 pkt 9a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w szczególności alternatywnego systemu obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
 6. Emitent nie prowadzi działalności gospodarczej jako biuro usług płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 2a Ustawy o Usługach Płatniczych ani jako instytucja płatnicza w rozumieniu art. 2 pkt 11 Ustawy o Usługach Płatniczych, w szczególności nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu art. 3 Ustawy o Usługach Płatniczych.
 7. W ramach działalności Serwisu Emitent nie wykonuje czynności wchodzących w zakres działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 i 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w szczególności czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego, bądź świadczenia usług związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.

§4.

Warunki i zasady korzystania z Serwisu

Zawarcie Umowy Objęcia Akcji

 1. Serwis jest ogólnie dostępny dla wszystkich Użytkowników, w sposób umożliwiający otworzenie w przeglądarce internetowej i swobodne przeglądanie treści, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym paragrafie.
 2. Zawarcie Umowy Objęcia Akcji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Serwisu i wymaga podjęcia następujących czynności:
  1) złożenia Zapytania Ofertowego przez Użytkownika do Emitenta, oraz
  2) złożenia oświadczenia o akceptacji treści projektu Umowy Objęcia Akcji przez Użytkownika do Emitenta, oraz
  3) złożenia dyspozycji przelewu środków pieniężnych, w ilości określonej w zaakceptowanym projekcie Umowy Objęcia Akcji, przez Użytkownika na rachunek bankowy Emitenta.
 3. Złożenie Zapytania Ofertowego przez Użytkownika do Emitenta polega na:
  1) kliknięciu przycisku z napisem „Zainwestuj” lub innym podobnym, oraz
  2) wskazaniu konkretnej ilości Akcji, których nabyciem jest zainteresowany Użytkownik, oraz
  3) kliknięciu przycisku z napisem „Przejdź do procesu płatności” lub innym podobnym, oraz
  4) uzupełnieniu danych identyfikacyjnych Użytkownika przy wykorzystaniu Konta, takich jak:
  a) w przypadku osoby fizycznej:
  i. imię i nazwisko lub firma;
  ii. adres zamieszkania;
  iii. adres korespondencyjny;
  iv. adres e-mail;
  v. data urodzenia;
  vi. numer telefonu;
  b) w przypadku osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej:
  i. firma (nazwa);
  ii. adres;
  iii. adres korespondencyjny;
  iv. adres elektronicznej skrzynki pocztowej;
  v. numer KRS;
  vi. numer telefonu;
  vii. imię i nazwisko oraz funkcja osoby reprezentującej Użytkownika, oraz
  5) kliknięciu przycisku z napisem „Przejdź dalej” lub innym podobnym
 4. Złożenie oświadczenia o akceptacji treści projektu Umowy Objęcia Akcji przez Użytkownika odbywa się poprzez:
  1) zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. check-box), znajdującego się obok treści oświadczenia o akceptacji treści projektu Umowy Objęcia Akcji, oraz
  2) kliknięciu przycisku z napisem „Zainwestuj teraz” lub innym podobnym.
 5. Złożenie dyspozycji przelewu środków pieniężnych, w ilości określonej w zaakceptowanym projekcie Umowy Objęcia Akcji, przez Użytkownika na rachunek bankowy Emitenta, odbywa się za pośrednictwem bramki płatniczej udostępnionej w Serwisie przez Emitenta.
 6. Podanie Emitentowi przez Użytkownika danych identyfikacyjnych, o których mowa w §4. ust. 3 pkt 4 Regulaminu, odbywa się tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu Konta, które umożliwia automatyczne uzupełnienie niezbędnych danych identyfikacyjnych Użytkownika.
 7. Po skutecznym zawarciu Umowy Objęcia Akcji Inwestor otrzymuje od Emitenta potwierdzenie jej zawarcia w postaci uzupełnionej treści Umowy Objęcia Akcji na adres e-mail wskazany Emitentowi przez Inwestora w trakcie procesu zawarcia Umowy Objęcia Akcji.

§5.

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się w Serwisie są przedmiotem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej należących do Emitenta lub wykorzystywanych przez Emitenta na podstawie odrębnych umów.
 2. Użytkownik nie może wykorzystywać treści, grafik lub innego rodzaju materiałów znajdujących się w Serwisie (w całości lub w części) w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Emitenta, w szczególności Użytkownik nie może drukować, kopiować, modyfikować, pobierać na dysk twardy lub inny nośnik danych, a także zamieszczać w treści innych opracowań (np. dokumentach papierowych, publikacjach prasowych, stronach internetowych, blogach oraz mediach społecznościowych) treści, grafik lub innego rodzaju materiałów znajdujących się w Serwisie (w całości lub w części).
 3. Użytkownik może wykorzystywać treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się w Serwisie (w całości lub w części) bez uprzedniej zgody Emitenta tylko i wyłącznie w celach inne niż komercyjne, w szczególności w celach edukacyjnych, informacyjnych lub innych dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§6.

Prawa i obowiązki Emitenta

 1. Emitent jest uprawniony do okresowego zawieszenia działalności Serwisu w przypadku wystąpienia awarii, błędu, usterki, a także prowadzenia prac modernizacyjnych lub naprawczych niezbędnych do poprawienia bądź przywrócenia funkcjonalności Serwisu, na okres nie dłuższy niż jest niezbędny do poprawienia lub przywrócenia funkcjonalności Serwisu.
 2. Emitent jest uprawniony do okresowego zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu w przypadku uzyskania przez Emitenta wiarygodnej informacji, że Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, korzysta z Serwisu w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.
 3. Emitent jest uprawniony do stałego zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu w przypadku niezaprzestania przez Użytkownika naruszeń, o których mowa w §6. ust. 2 Regulaminu, pomimo wezwania Użytkownika przez Emitenta do zaprzestania tych naruszeń.
 4. Emitent jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania Użytkowników o planowanych pracach modernizacyjnych w Serwisie oraz wynikającym z nich tymczasowym zablokowaniu dostępu do Serwisu, w postaci stosownego ogłoszenia w Serwisie.
 5. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej Oferty Publicznej nie zostaną skutecznie subskrybowane i opłacone Akcje w minimalnej ilości określonej w Dokumencie Informacyjnym, Emitent jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych otrzymanych tytułem opłacenia Akcji na rachunek bankowy każdego Użytkownika, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Oferty Publicznej.
 6. W przypadku, gdy emisja Akcji nie zostanie zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie emisji Akcji, Emitent jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych otrzymanych tytułem opłacenia Akcji na rachunek bankowy każdego Użytkownika, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu terminu 6 (sześciu) miesięcy wskazanego powyżej.

§7.

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z uzupełnioną treścią projektu Umowy Objęcia Akcji przed jej zawarciem.

§8.

Zasady odpowiedzialności

 1. Emitent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Emitent nie odpowiada za okresowy brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu, jeżeli okresowy brak możliwości korzystania wynika z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność niezależny i zewnętrzny dostawca usług, w szczególności usług informatycznych lub telekomunikacyjnych dostarczanych Emitentowi lub Użytkownikowi, albo z siły wyższej.
 3. Emitent nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
 4. Emitent nie odpowiada za utracone korzyści lub nieosiągnięcie zamierzonych celów, korzyści lub innego rodzaju benefitów przez Użytkownika.

§9.

Ochrona danych osobowych

Emitent przetwarza dane osobowe Inwestora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, która została udostępniona Użytkownikom przez Emitenta w Serwisie w sposób umożliwiający jej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem Emitentowi jakichkolwiek danych osobowych.

§10.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej nieprawidłowego działania Serwisu, w szczególności gdy Serwis nie działa lub działa nieprawidłowo.
 2. 2. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika;
  2. dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji, opcjonalnie Użytkownik może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację w sposób i formie określonej w §11. Regulaminu.
 4. Emitent jest zobowiązany do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację otrzymaną od Użytkownika w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania tej reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony, a Emitent jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§11.

Zawiadomienia

 1. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia związane z działalnością Serwisu powinny być składane Emitentowi przez Użytkownika w formie pisemnej za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo przesyłki kurierskiej, bądź w formie dokumentowej za pośrednictwem skrzynki e-mail, pod rygorem bezskuteczności złożonego oświadczenia lub zawiadomienia.
 2. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia związane z działalnością Serwisu powinny być składane Emitentowi przez Użytkownika, pod rygorem bezskuteczności złożonego oświadczenia lub zawiadomienia, z wykorzystaniem następujących adresów do doręczeń wskazanych w §2. pkt 4) Regulaminu, pod rygorem bezskuteczności złożonego oświadczenia lub zawiadomienia.
 3. Emitent nie odpowiada za brak możliwości powiadomienia lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi przez Emitenta z powodu podania przez Użytkownika nieprawdziwego lub nieprawidłowego adresu korespondencyjnego lub adresu elektronicznej skrzynki pocztowej Użytkownika, a także w skutek nieprawidłowego działania serwera pocztowego obsługującego skrzynkę pocztową Użytkownika.

§12.

Zmiany Regulaminu

 1. Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, tylko i wyłącznie z ważnych przyczyn wymienionych poniżej:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przedmiocie warunków i zasad prowadzenia Oferty Publicznej lub zawierania Umów Objęcia Akcji;
  2. wydanie decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń przez organ administracji publicznej albo orzeczenia przez sąd powszechny lub sąd polubowny w przedmiocie prowadzenia Oferty Publicznej lub zawierania Umów Objęcia Akcji;
  3. konieczność poprawy funkcjonowania Serwisu w związku z postępem technologicznym.
 2. Emitent jest zobowiązany do powiadomienia Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego regulaminu w Serwisie co najmniej na 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany przepisów prawa, okres, o którym mowa w §12. ust. 2 Regulaminu, może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu.
 4. Zawiadomienie Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zamieszczane w Serwisie w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla każdego Użytkownika korzystającego z Serwisu.
 5. Nowy regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu.

§13.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w Serwisie w postaci umożliwiającej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.